Formulář pro připomínku k odeslání na krajský úřad (do 15.06.2016) je zde.

S pomocí formuláře lze odeslat jednu nebo i více připomínek najednou. 

Připomínky budou vypořádány Krajským úřadem písemně v dokumentu, který je předkládán Zastupitelstvu kraje před vydání ZÚR. Vypořádání připomínek se následně objeví na WEBu JMK.


Texty vybraných připomínek k inspiraci a volnému použití:

 

Připomínka č. 1:

Z Návrhu ZÚR je nutno vypustit transevropský Baltsko-adriatický koridor zavlečený do Brna a do oblasti jižní části Brněnské aglomerace

Odůvodnění:

Je nepřípustné zavlékat do Brna a do oblasti jižní části Brněnské aglomerace další dálkovou tranzitní kamionovou dopravu. Je naopak nutné odvést tranzitní dopravu z této oblasti, a to i z toho důvodu, že zde jsou dlouhodobě a významně překračovány zákonné limity prašnosti – znečištění ovzduší.  

 

Připomínka č. 2:

V návrhu ZÚR schází územně plánovací opatření k nápravě protiprávního stavu v jižní části Brna a v obcích návazné části Brněnské aglomerace  – překračované zákonné limity znečištění ovzduší. Nečinnost kraje je nepřípustná. Stejně tak je nepřípustné odkládání řešení o řadu let.   

Odůvodnění:

V uvedené oblasti zahrnující i Městské části Brno-ji, Brno-Chrlice a Brno-Tuřany jsou dlouhodobě a významně překračovány zákonné limity znečištění ovzduší. K jejich nápravě je nutné zvažovat územně plánovací opatření v ZÚR. Toto nebylo provedeno, naopak neodůvodněně po 16 letech územního plánování krajem není ZÚR řešena pro celé území JMK a neodůvodněně se dořešení ZÚR odkládá (viz návrh pořídit územní studii pro celé centrální území JMK – Brno a 50 obcí).  Nečinnost pořizovatele ZÚR (neřešení protiprávního stavu) a pochybení zpracovatele ZÚR v této věci jsou nejen závažným porušením cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a § 19 stav. zákona), ale i porušením ústavního práva občanů v této oblasti na příznivé životní prostředí.   

 

Připomínka č. 3:

Z Návrhu ZÚR je nutno vypustit D52 tvořící transevropský Baltsko-adriatický koridor

Odůvodnění:

Je nepřípustné zavlékat do oblasti Pálavy dálkovou nákladní i osobní dopravu a spojovat koridor dnešní silnice I/52 s koncepcí Baltsko-adriatického transevropského koridoru. Je naopak nutné odvést tranzitní dopravu z této oblasti, a to i z toho důvodu, že stávající znečištění ovzduší je alarmující (viz nadlimitní znečistění zaznamenané stanicí ČHMÚ v obci Sedlec v letech 2005, 2006 a 2009).

 

Připomínka č. 4:

Požadujeme z Návrhu ZÚR vypustit D52 Pohořelice - Mikulov

Odůvodnění:

Je nutné odvést i zbytnou tranzitní dopravu z komunikace I/40 vedené středem Lednicko-valtického areálu, který je pod ochranou UNESCO. Proto je nutné do ZÚR dokreslit plnohodnotný obchvat Břeclavi a umožnit nákladní dopravě opustit ČR již u Břeclavi.

 

Připomínka č. 5:

Z Návrhu ZÚR je nutno vypustit D52 Pohořelice - Mikulov – problém s NATURA 2000

Odůvodnění:

Oblast mezi Mikulovem a Pohořelicemi je oblastí, kde je nutné postupovat mimořádně šetrně. Je zde mimo jiné cenná oblast CHKO Pálava, oblast Dunajovických kopců, oblast Mušovských jezer, v řadě případů se jedná o lokality celoevropsky chráněné soustavy NATURA 2000. Krajský úřad vlastní autorizovaná posouzeni, které prokazatelně vylučují D52 a ignoruje tyto zásadní dokumenty.

 

Připomínka č. 6:

Z Návrhu ZÚR je nutno vypustit D52 -  nadlimitně zatížená brněnská aglomerace

Odůvodnění:

Není ani možné realizovat trasu R52 ve směru Mikulov – Pohořelice neb tranzitní doprava by byla zavlékána do oblasti brněnské aglomerace, kde jsou dlouhodobě překračovány závazné zákonné limity znečištění ovzduší a hlučnosti, a to vlivem tranzitní dopravy.

 

Připomínka č. 7:

Posouzení SEA je chybné, neb chybně popisuje stav území a bagatelizuje překročené zákonné limity znečištění ovzduší. Toto musí prošetřit MŽP.

Odůvodnění:

V oblasti jihu Brna a v přilehlých obcích Brněnské aglomerace jsou dlouhodobě a významně překračovány zákonné limity znečištění ovzduší, specificky z hlediska polétavého prachu (PM10 – počet dnů překročení). Problémy jsou i s celoroční koncentrací PM2,5 a benzo(a)pyrenem. Souhlasné stanovisko SEA nemělo být vydáno v situaci, kdy ZÚR řešení nenavrhují. Zcela nepřípustný je odklad dořešení o léta, který stanovisko SEA podpořilo, i přesto, že protiprávní situaci jasně popsalo. Připomínka tedy napadá vydané stanovisko SEA.

 

Připomínka č. 8:

Stanovisko KHS JMK je chybné. Toto musí prošetřit Ministerstvo zdravotnictví. 

Odůvodnění:

Stanovisko KHS JMK je sepsáno s vědomím, že v oblasti jihu Brna a v přilehlých obcích Brněnské aglomerace jsou dlouhodobě překračovány zákonné limity prašnosti. Stanovisko naprosto nesprávně souhlasí s odkladem dořešení ZÚR JMK o řadu let, což znamená, že o mnoho let se odkládají jakákoliv územně plánovací opatření na krajské úrovni a jakékoliv návazné kroky. Tím dochází k tomu, že po řadu let nebude zahájena náprava protiprávního stavu se všemi nevratnými dopady na zdraví desetitisíců obyvatel, včetně stovek až tisíců předčasných úmrtí.

 

Připomínka č. 9:

Nebyla řádně posouzena autorizovaná dopravní koncepce ing. Strnada (2012) pro páteřní silniční infrastrukturu JMK

 

Odůvodnění:

Dopravní koncepce ing. Strnada odvádí tranzitní dopravu na dopravně nejkratší a logické trasy s využitím potřebných plnohodnotných obchvatů Břeclavi (plánovaná rychlostní komunikace R55) a Znojma (kapacitní komunikace S8 ve směru z Vídně okolo Znojma na Jihlavu, Havlíčkův Brod, Kolín, Mladou Boleslav a dále po R10 do Liberce). Tato koncepce dopravně odlehčuje nejen silnici I/40 přes Lednicko-valtický areál, ale i dopravu na trase Mikulov – Pohořelice. Je to tedy ideální řešení pro oblast jižní Moravy a pomáhá řešit překročení závazných hygienických limitů v brněnské aglomeraci. V návrhu ZÚR je tato koncepce nesprávně vyhodnocena, přestože tato koncepce by snížila nadlimitní znečištění ovzduší v JMK a současně je v souladu s autorizovanými posouzeními NATURA 2000.

 

Připomínka č. 10:

V návrhu ZÚR schází územně plánovací opatření k nápravě protiprávního stavu v obci Troubsko – překračované zákonné limity znečištění ovzduší 

Odůvodnění:

V oblasti Troubska jsou dlouhodobě a významně překračovány zákonné limity znečištění ovzduší. K jejich nápravě je nutné zvažovat územně plánovací opatření v ZÚR. Toto nebylo provedeno, naopak neodůvodněně po 16 letech územního plánování krajem není ZÚR řešena pro celé území JMK a neodůvodněně se dořešení ZÚR odkládá (viz návrh pořídit územní studii pro celé centrální území JMK – Brno a 50 obcí).  Nečinnost pořizovatele ZÚR (neřešení protiprávního stavu) a pochybení zpracovatele ZÚR v této věci jsou nejen závažným porušením cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a § 19 stav. zákona), ale i porušením ústavního práva občanů obce Troubsko na příznivé životní prostředí.   

 

Připomínka č. 11:

Posouzení SEA je chybné, neb chybně popisuje stav území a bagatelizuje překročené zákonné limity znečištění ovzduší 

Odůvodnění:

V oblasti Troubska jsou dlouhodobě a významně překračovány zákonné limity znečištění ovzduší, specificky z hlediska polétavého prachu (PM10 – počet dnů překročení). Problémy jsou i s celoroční koncentrací PM2,5 a benzo(a)pyrenem. Připomínka tedy napadá vydané stanovisko SEA.

 

Připomínka č. 12:

Posouzení SEA je chybné, neb neobsahuje posouzení vlivu navrhovaného řešení páteřní silniční infrastruktury v ZÚR na oblast Troubska. 

Odůvodnění:

To, že v oblasti Troubska jsou navrhovány pouze územní rezervy pro R43, MÚK R43 x D1 x JZ tangenty a JZ tangentu nezbavilo posuzovatele SEA povinnosti posoudit vlivy řešení v ZÚR na oblast Troubska. Celé dopravní řešení v ZÚR s koncentrací dálkové tranzitní dopravy do oblasti Brněnské aglomerace (a odmítnutí koncepce odvedení této dopravy z Brněnské aglomerace) má jednoznačně za následek další narůstání dopravy v celé aglomeraci a nárůst negativních vlivů (včetně zhoršování situace s již dlouhodobě překračovanými zákonnými limity znečištění ovzduší), což nelze aprobovat. Posuzovatel SEA měl tyto problémy detailně posoudit. Pro návrh ZÚR tedy nebylo možné vydat souhlasné stanovisko SEA.

 

Připomínka č. 13:

Chybné vymezení územních rezerv pro R43, R43 x D1 x JZ tangenty a JZ tangentu. 

Odůvodnění:

Územní rezervy není sice nutné posuzovat v SEA, ale současně také nelze vymezovat takové územní rezervy, kdy je ke dni projednávání ZÚR známo, že stav území a vlastní řešení ZÚR vylučuje územní rezervy nelze převést do návrhových koridorů. Takový postup je nepřípustným omezováním vlastnických práv (ústavního práva). Omezení vlastnického práva není možné dělat s nepřípustnou libovůlí, kdy pořizovatel ZÚR ani náznakem nevyvrátí známý argument o nerealizovatelnosti předmětných záměrů.

 

Připomínka č. 14:

Nečinnost pořizovatele ZÚR - neřešení protiprávního stavu v MČ Bosonohy – překračované zákonné limity znečištění ovzduší 

Odůvodnění:

V oblasti Bosonoh jsou dlouhodobě a významně překračovány zákonné limity znečištění ovzduší. K jejich nápravě je nutné zvažovat územně plánovací opatření v ZÚR. Toto nebylo provedeno, naopak neodůvodněně po 16 letech územního plánování krajem není ZÚR řešena pro celé území JMK (viz návrh pořídit územní studii pro celé centrální území JMK – Brno a 50 obcí), čímž se dořešení ZÚR neodůvodněně odkládá.  Nečinnost pořizovatele ZÚR (neřešení protiprávního stavu) a pochybení zpracovatele ZÚR v této věci jsou nejen závažným porušením cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a § 19 stav. zákona), ale i porušením ústavního práva občanů MČ Bosonohy na příznivé životní prostředí.   

 

Připomínka č. 15:

Posouzení SEA je chybné, neb neobsahuje posouzení vlivu navrhovaného řešení páteřní silniční infrastruktury v ZÚR na oblast MČ Bosonohy. Toto musí prošetřit MŽP. 

Odůvodnění:

To, že v oblasti Bosonoh jsou navrhovány pouze územní rezervy pro R43, MÚK R43 x D1 x JZ tangenty a JZ tangentu nezbavilo posuzovatele SEA povinnosti posoudit vlivy řešení v ZÚR na tuto oblast. Celé dopravní řešení v ZÚR s koncentrací dálkové tranzitní dopravy do oblasti Brněnské aglomerace (a odmítnutí koncepce odvedení této dopravy z Brněnské aglomerace) má jednoznačně za následek další narůstání dopravy v celé aglomeraci a nárůst negativních vlivů (včetně zhoršování situace s již dlouhodobě překračovanými zákonnými limity znečištění ovzduší), což nelze aprobovat. Posuzovatel SEA měl tyto problémy detailně posoudit. Pro návrh ZÚR tedy nebylo možné vydat souhlasné stanovisko SEA.

 

Připomínka č. 16:

V návrhu ZÚR je nesprávně vymezena územní rezerva pro dálnici D43 přes Bystrc 

Odůvodnění:

Územní rezervy je možné vymezovat pouze odůvodněně a současně musí být splněna podmínka, že územní rezerva musí být použitelná pro deklarovaný účel. Tak to s územní rezervou přes Bystrc není.  Trasa dálnice D43 přes Bystrc je nerealizovatelná, neboť její napojení na D1 by muselo být v MČ Bosonohy, kde ovšem není možné stavbu mimoúrovňové křižovatky D43 a D1 realizovat, neboť v této oblasti jsou již dlouhodobě a významně překračovány zákonné limity. Podle zákona o ovzduší nelze v území umístit novou komunikaci, pokud by nebylo prokázáno, že se v dané oblasti nezhorší znečištění ovzduší nad zákonný limit. V oblasti Bosonoh jsou již dlouhodobě a významně překračovány zákonné limity znečištění ovzduší a je nepochybné, že nejen samotná mimoúrovňová křižovatka D43 a D1, ale i samotná R43, která by do této oblasti přiváděla další dopravu, by znečištění ovzduší zde dále zhoršila.

 

Připomínka č. 17:

V grafické části návrhu ZÚR je územní rezerva pro D43 přes Bystrc zakreslena v rozporu s textovou částí ZÚR

Odůvodnění:

Textová a grafická část návrhu ZÚR musí být plně souladné. V textové části je uvedeno na str. 135, že šíře územní rezervy je minimálně 250 m. V grafické části je zakreslen pouze koridor užší. Vzdálenost domů v Bystrci od středu existující silnice je i méně než 55 m.

 

Připomínka č. 18:           

Územní rezerva pro D43 o šíři i jen 250 m v reálu zasahuje existující obytnou výstavbu v Bystrci.

Odůvodnění:

V rámci koridoru by tedy byly domy v ulici Nad dědinou, na ulici Větrná, na ulici Laštůvkova, na ulici Černého a na ulicích Šťouračova a Vrbovecká.

 

Připomínka č. 19:           

V návrhu ZÚR schází plocha vymezená pro doprovodnou komunikaci k dálnici D43, a to jak na území Bystrce, tak i pro úsek k dálnici D1 i po přechod řeky Svratky 

Odůvodnění:

Koridor pro dálnici musí být doprovázen krajskou silnicí, která může splnit funkci doprovodné komunikace. Nic takového v ZÚR není. Nic takového nelze vměstnat do prostoru mezi domy v Bystrci. 

 

Připomínka č. 20:           

V návrhu ZÚR schází plocha vymezená pro zajištění spojení s MČ Bosonohy 

Odůvodnění:

Komunikace „Stará dálnice“ tvoří jedno ze dvou napojení MČ Bystrc na ostatní části Brna. Pokud ZÚR navrhují odebrat této komunikaci její vnitroměstský účel a zrealizovat v tomto koridoru dálnici, tedy komunikaci s omezeným přístupem, je nutné v ZÚR vymezit takovou komunikaci, která převezme funkci dnešního spojení. Je nepředstavitelné, že by stávající doprava Bosonohy –Bystrc byla převedena na jedinou zbývající komunikaci z centra Brna do Bystrce, tj. Kníničskou radiálu. Tato komunikace je již na hranici své kapacity a tvoří se zde v pracovní dny zácpy. Současně není možné jih Brna, včetně MČ Bosonohy propojovat z MČ Bystrc tak ohromným závlekem, jakým by byla trasa přes Bohunice, Pisárky, Žabovřesky, Jundrov a Komín.  

 

Připomínka č. 21:           

Radiála Kníničská nemůže být funkčním přivaděčem k dálnici D43

Odůvodnění:

Tato komunikace je již tak přetížená, že se zde každý pracovní den tvoří zácpy. Další zatěžování této komunikace funkcí přivaděče od D43 pro Brno je tedy nemožné. 

 

Připomínka č. 22:           

Je nepřípustné navrhovat nové zavlečení tranzitní dopravy do obytných území, zejména když existují trasy vedené zcela mimo obytné území.

Odůvodnění:

Komunikace dálničního typu má kapacitu řady desítek tisíc vozidel denně (viz česká státní norma ČSN 73 6101). Jen Bystrc je sídlem o velikosti velkého okresního města a vnitroareálová a cílová/zdrojová doprava samy o sobě generují významné znečištění ovzduší. Pokud by do tohoto území byla zavlečena tranzitní doprava, dojde k významným kumulativním vlivům a nepochybně by hrozilo překročení zákonných limitů.

 

Připomínka č. 23:           

Není možné zatížit rekreační oblast Brněnské přehrady prachem a hlukem z D43

Odůvodnění:

Cílem rekreační oblasti je poskytnout zdravý odpočinek desetitisícům obyvatel. Zavlečení dálnice pro dálkovou tranzitní dopravu se všemi negativními vlivy do takto využívané a stabilizované oblasti je zcela neslučitelné s cíli a úkoly územního plánování. 

 

Připomínka č. 24:

Formulace o dopravní efektivitě D43 přes Bystrc jsou chybné

Odůvodnění:

Argumenty používané zpracovatelem ZÚR o dopravní efektivitě pro trasu přes Bystrc jsou chybné a nepřípadné. Tranzitní doprava do obydlených partií města nepatří. Nelze tedy jako kritérium na podporu dálnice D43 přes Bystrc používat argument o tom, že Bystrcká trasa bude více zatížena než trasa D43 v Boskovická brázdě. Tato „dopravní efektivita“ pro Bystrckou trasu je nesmyslným argumentem, neb vzniká pouze nově zavlečenou tranzitní dopravou. Pro tranzitní dopravu existují ale standardní řešení, a to je vyvedení co největší části tranzitní dopravy mimo sídla, tj., na obchvaty. Takovým obchvatem, a to celé Brněnské aglomerace včetně i Kuřimi, je vedení D43 v Boskovické brázdě.

 

Připomínka č. 25:

V grafické části návrhu ZÚR je územní rezerva pro D43 přes Kníničky zakreslena v rozporu s textovou částí ZÚR

Odůvodnění:

Textová a grafická část návrhu ZÚR musí být plně souladné. V textové části je uvedeno na str. 135, že šíře územní rezervy je minimálně 250 m. V grafické části je zakreslen pouze koridor užší.

 

Připomínka č. 26:

Územní rezerva pro D43 o šíři i jen 250 m v reálu zasahuje existující obytnou výstavbu v Kníničkách.

Odůvodnění:

V rámci koridoru jsou některé domy v ulici Šikolova, Rekreační, Přehradní i v ulicích Místní/U luhu.

 

Připomínka č. 27:

V grafické části návrhu ZÚR je územní rezerva pro D43 v prostoru Rozdrojovic zakreslena v rozporu s textovou částí ZÚR a navíc koridor je zde nepřiměřeně zbytečně široký

Odůvodnění:

Textová a grafická část návrhu ZÚR musí být plně souladné. V textové části je uvedeno na str. 135, že šíře územní rezervy je 600 m mimo zastavitelné plochy Rozdrojovic. V grafické části je zakreslen nikoliv koridor o deklarované šířce, ale o proměnné šířce, a to bez jakéhokoliv odůvodnění. Tato proměnná šířka a nepřiměřená šířka je zejména jasně vidět v prostoru dnešní odbočky do Rozdrojovic (do prostoru Na Březině). Šíře 600 m je v daném prostoru naprosto nepřiměřená a musí být změněna.

 

Připomínka č. 28:

V ZÚR je ignorováno, že by v obci Rozdrojovice hrozilo překročení zákonných hygienických limitů prašnosti a hlučnosti. Toto musí prošetřit MŽP.

Odůvodnění:

Komunikace dálničního typu má kapacitu řady desítek tisíc vozidel denně (viz česká státní norma ČSN 73 6101). Jen Bystrc je sídlem o velikosti velkého okresního města a vnitroareálová a cílová/zdrojová doprava samy o sobě generují významné znečištění ovzduší. A to nejen nad Bystrcí, ale i do standardní vzdálenosti několika kilometrů od tohoto velkého plošného zdroje znečištění. Pokud by do tohoto území byla zavlečena tranzitní doprava, dojde k významným kumulativním vlivům a nepochybně by hrozilo překročení zákonných limitů. V oblasti Rozdrojovic, zejména v centrální nízko položené části, by v důsledku nevhodného trasování D43 hrozilo překročení limitů prašnosti. Je nepochybné, že v některých částech Rozdrojovic (zejména těch výškově výše) by hrozilo překročení limitů hlučnosti. Toto nebylo posouzeno v SEA pro ZÚR, a to přesto, že rozsudek NSS, kterým byly zrušeny ZÚR v roce 2012 jasně uvedl, že aspoň hrubé posouzení je možné. 

 

Připomínka č. 29:

Neakceptovatelnost zahrnutí dálnice D43 od Lysic po dálnici D1 formou územní rezervy (neakceptovatelnost nedořešení ZÚR JMK)

Odůvodnění:

O konečném koridoru dálnice D43 nemá být v ZÚR rozhodnuto a je zde pouze systém několika územních rezerv. Pro tento postup schází v návrhu ZÚR uspokojivé odůvodnění stejně tak jako pro návrh nedořešit územní plánování v nejvíce kritické části kraje – v 50 obcích brněnské aglomerace. Je neakceptovatelné odložit dokončení ZÚR pro celé území JMK až doby za další cca 3-4 roky s tím, že nejprve bude pořizována územní studie pro celé jádro kraje. Není objasněno, jak je možné, že v roce 2011 kraj o D43 v ZÚR rozhodoval a nyní, tj. o pět let později, rozhodnout nemůže. Je nepřijatelné, že po 16 letech existence kraje je dořešení ZÚR odkládáno o další circa 4 roky a že rozhodování o trase D43 má tedy trvat minimálně 20 let. Takový odklad bude mít nejen negativní vliv na obyvatele JMK, ale povede ke ztrátě Evropských dotací z „Operačního programu Doprava“ (s možným čerpáním pouze do roku 2023). Nedokončení ZÚR tedy znemožňuje zahájení realizace D43 minimálně do roku 2024. Požaduje se dopracování ZÚR tak, aby byl definitivně vymezen celý logicky provozovatelný úsek od dálnice D1 po Boskovice.

 

Připomínka č. 30:

Územní rezerva pro D43 ve variantě „německá“ neměla nikdy být navržena a je ji třeba ze ZÚR vypustit

Odůvodnění:

Územní rezervy se sice podle stavebního zákona neposuzují z hlediska dopadů na veřejné zdraví a na životní prostředí, ale i tak vymezování územních rezerv pro páteřní komunikace musí vždy vycházet z takového profesionálního přístupu, že územní rezerva smí být vymezena pouze v takovém koridoru, kde odborníkovi není známa žádná zásadní překážka k realizaci výstavby předmětné komunikace.

 

Z tohoto hlediska územní rezerva pro D43 v trase „Německé“ neměla nikdy být v návrhu ZÚR zakreslena, neboť i neodborníkovi je na první pohled zřejmé, že realizace komunikace D43 v této trase prakticky není možná. Požaduje se tedy úprava ZÚR.

 

Je naprosto nepochybné, že koridor varianty „Německé“ uvažovaný před 75 lety je nepoužitelný i proto, že za toto velmi dlouhé období došlo v území k podstatným změnám a že ze zákona byla posílena ochrana jak obyvatel, tak i přírody, což nelze ignorovat.

 

V současné době jsou obce Malhostovice a Drásov prakticky srostlé a není zde tedy prostor pro umístění transevropské dálniční komunikace D43 systému TEN-T. Do stejné situace se D43 dostává v blízkosti obcí Všechovice a Skalička. V oblasti Malé Lhoty projektant prakticky zachoval těleso v trase navrhované v předválečných letech, ale nevzal v úvahu, že zde již dnes výstavba rodinných domků dosáhla vzdálenosti cca 70 metrů od plánované D43. Podobný problém je i v Černé Hoře, kde je též rozsáhlá nová výstavba. Varianta „Optimalizovaná“ je zde vedena významně dále od této obytné výstavby než varianta „Německá“. Ani jedna z těchto mnoha nově urbanizovaných oblastí není zakreslena v mapových podkladech použitých pro Návrh ZÚR.

 

„Německá“ varianta velmi nešťastně zasahuje i do prostoru evropsky chráněných lokalit Natura 2000 v prostoru Malhostovických kopečků. Jejich hodnota z hlediska přírody a z hlediska jejich umístění v krajině by byla realizací D43 v „Německé“ trase prakticky zlikvidována.

 

Stejná situace na trase „Německé“ varianty je i v katastru obce Lubě, kde se nachází přírodní památka Krkatá bába. Tomuto útvaru předválečný projektant věnoval zvýšenou pozornost a alespoň v tomto prostoru navrhovaná tělesa komunikace rozdělil. V současném stavu je těleso D43 navrhováno zcela necitlivě s protnutím přírodní památky a její hodnota jako součást velmi cenné krajiny se tak prakticky vytrácí.

 

Připomínka č. 31:

Neakceptovatelnost odkládání dořešení ZÚR JMK s ohledem na nepřijatelné životní podmínky v okolí stávající silnice I/43 v situaci, kdy existuje kvalitní trasování D43 (tzv. „Optimalizovaná“ varianta) 

Odůvodnění:

Oddálení vymezení koridoru D43 o minimálně 4 roky je nepřijatelné, neboť občané řady obcí, včetně Lipůvky a Lažan, jsou dlouhodobě vystaveni nadměrné zátěži průchodem stávající komunikace I/43 urbanizovaným územím obce. Požaduje se definitivní vymezení koridoru D43 v ZÚR.

 

ZÚR nenaplnily svůj základní úkol, který byl od nich očekáván, tedy zbavení těchto obcí dopravní zátěže, a to přesto, že je k dispozici autorizovaný projekt tzv. „Optimalizované“ varianty D43 navrhující kvalitní obchvaty obcí.

 

Tato „Optimalizovaná“ varianta D43 je také kvalitním severním obchvatem Kuřimi, a tedy by umožnila odvést podstatnou část tranzitní dopravy z prostoru Kuřimi. Oddálení rozhodnutí o trase D43 o cca 4 roky také znamená, že občané Kuřimi budou minimálně o 4 roky déle zbytečně zatěžováni.

 

„Optimalizovaná“ varianta D43 je jedinou známou variantou, která umožňuje komplexně dořešit vedení dopravy ze tří směrů, a to od Blanska, Černé hory a Tišnova, a tím umožňuje důsledné oddělení dopravy tranzitní vzhledem ke Kuřimi a Brnu a dopravy cílové do města Brna. Tranzitní doprava se zachycuje již severně od Kuřimi a je odvedena nejkratší cestou k dálnici D1, tedy nezatěžuje ani Kuřim ani Brno. Vybudování „Optimalizované“ varianty D43 (tj. vybudování nové trasy zejména pro tranzitní dopravu) současně umožnuje k důsledné ochraně Kuřimi a Brna aplikovat dopravně technická opatření, např. vyloučit tranzitní, zejména nákladní, dopravu z tohoto území, a to i s použitím dopravního značení.

 

Připomínka č. 32:

Nesprávné rozdělování D43 na nelogické a samostatně neprovozovatelné úseky

Odůvodnění:

Ve stanovisku k posuzování vlivů na veřejné zdraví a na životní prostředí (Stanovisko SEA) vydaného Ministerstvem životního prostředí v lednu 2016 mělo Ministerstvo závažné námitky proti postupu, kdy část koridoru D43 byla dána do územní rezervy (úsek od dálnice D1 po Kuřim) přičemž v navazující oblasti severně od Kuřimi bylo navrhováno o D43 rozhodnout. MŽP požadovalo D43 nedělit na úseky a posoudit D43 jako celek.  Kraj této námitce vyhověl.

 

Na severu MŽP sice explicitně zmínilo obec Lysice, nicméně je nepochybně nesprávné dělit řízení o D43 v ZÚR jakkoliv na nelogicky vytyčené a samostatně neprovozovatelné úseky.

 

Logickým úsekem tedy není kraťoučký úsek D43 od Lysic po Boskovice ani usek od Boskovic po Jevíčko, kde je dnes pouhá komunikace II. třídy (a tato komunikace kapacitně dostačuje, je nutné jen dořešit obchvaty obcí).

Požadujeme proto, aby byla napravena nově vzniklá chybná situace, tj. že hranice mezi územními rezervami a definitivně navrhovaným koridorem D43 je nesmyslně v polích po Lysicemi.

 

Požaduje se proto vyřešit D43 v celém logickém úseku od dálnice D1 po oblast Boskovicka.

 

V projektu ing. Kalčíka z roku 2015 je správně navrhována D43 od dálnice D1 až po křížení s dnešní I/43 u Skalice nad Svitavou (a zde s přímým napojením Boskovic po silnici II/150).

 

Následná trasa od tohoto zakončení dále k severu by měla být projednána při nápravě dosavadního pořizování ZÚR, a to ve variantách, kde bude zahrnuta jak varianta D43 na Svitavy, tak i varianta, kde se D43 u Skalice nad Svitavou ukončí a doprava se rozdělí na silnice I. a II. třídy ve směru na Kunštát, Svitavy, Jevíčko a Boskovice.

 

Vedení D43 trase na Jevíčko postrádá jakékoliv odůvodnění, neb nahrazovat zde existující a kapacitně vyhovující silnici II. třídy dálnicí je naprosto nepřiměřené.           

 

Připomínka č. 33:

Nesprávné vyhodnocení varianty Optimalizované v hodnocení vlivů (SEA)

Odůvodnění:

Vyhodnocení varianty „Optimalizované“ bylo v celém procesu pořizování ZUR nesprávné. V provedeném posouzení SEA zveřejněném v květnu 2015 bylo naprosto nesprávně tvrzeno, že rozdíly mezi variantou „Optimalizovanou“ a variantou „Německou“ jsou malé. Toto je zcela v rozporu s realitou, neboť za malý rozdíl se nedá např. pokládat situace, kdy v jednom případě je koridor transevropské komunikace TEN-T určené pro dálkovou tranzitní dopravu napříč Evropou veden pouhé desítky metrů od obytných budov a v druhém případě je veden ve vzdálenosti cca půl kilometru a dále od okraje obce.  

 

Je naprosto zřejmé, že „Optimalizovaná“ varianta D43 se sídelním útvarům striktně vyhýbá, zatímco varianta „Německá“ tak nečiní, a tedy má významné negativní vlivy na obce. Lze poukázat např. na porovnání situace, kdy varianta „Německá“ je v těsném kontaktu s obytnou zástavbou obcí Malhostovice a Drásov, což je v příkrém kontrastu s kvalitně navrženou variantou „Optimalizovanou“, která je navržena cca 1 km od obce Lipůvka.

 

Na tuto skutečnost bylo již upozorňováno v roce 2015, ale toto bylo ignorováno. Požaduje se tedy náprava ZÚR a nové projednání ZÚR. Je současně požadováno takové vymezení návrhového koridoru D43 od dálnice D1 až po Lysice, které bude provedeno na základě řádného hodnocení vlivů ne veřejné zdraví. 

 

Připomínka č. 34:

Požadavek na prověření subvarianty optimalizované varianty D43 s křižovatkou severně od Kuřimi/jižně od Čebína

Odůvodnění:

Požadujeme, aby mezi posuzované varianty D43 byla zahrnuta subvarianta s mimoúrovňovou křižovatkou severně od Kuřimi/jižně od Čebína a s napojením na dříve projednávanou variantu obchvatu Čebína – viz vyobrazení na dvou obrázcích v příloze. Trasa tělesa D43 je v této subvariantě beze změny oproti doposud používané variantě „Optimalizované“. Tato subvarianta s alternativním provedením mimoúrovňových napojení je odůvodnitelná existencí dvou intenzívně využívaných silnic II/385 (v trase od Tišnova, Hradčan a Čebína) a I/43 (v trase od obce Česká).     

Připomínka č. 35:

Požadujeme vypustit dálnici D43 v trase Chrudichromy – Sudice – severní hranice JMK

Odůvodnění:

Dálnice D43 se má stát součástí transevropské silniční sítě TEN-T, což znamená, že je to komunikace určená pro mezinárodní dálkovou nákladní a osobní dopravu. Vedení kamionové dopravy v blízkosti obcí v úseku D43 od Chrudichrom  přes Sudice po severní hranici JM kraje by mělo nepochybně za následek zhoršení kvality života, zvýšení hlukové zátěže a znečištění ovzduší ve všech těchto obcích, přičemž nelze vyloučit, že by zde docházelo k překračování zákonných hygienických limitů. Územní studie pro R43 v úseku Chrudichromy – Sudice (objednaná z JMK) navrhuje pouze kosmetické úpravy a neřeší klíčovou otázku prašnosti z dálnice. 

 

Připomínka č. 36:

Požadujeme, aby trasování D43 bylo prověřeno s uvážením všech známých variant

Odůvodnění:

V ZÚR 2011, které byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu v červnu 2011 a kde žalobcem byly i obce Sudice a Chrudichromy, byl koridor pro R43 severně od Černé Hory posuzován ve třech variantách. V roce 2015 byla obcemi JMK kraji předána studie (ing. Strnad a firma Nýdrle, 2014) s ukončením R43 u Skalice nad Svitavou a také i autorizovaný projekt dokládající ukončení R43 na kruhovém objezdu (ing. Kalčík, 2015), a to i s přímým napojením do Boskovic a navrženým obchvatem Sebranic. V předkládaném Návrhu ZÚR bylo bez odůvodnění rezignováno na posuzování všech těchto známých variant. To je nepochybně protizákonný postup, což musí být napraveno.

 

Připomínka č. 37:

Požadujeme, aby trasování D43 bylo prověřeno jako celek

Odůvodnění:

Ministerstvo životního prostředí protestovalo proti neposouzení D43 v úseku okolo Brna společně s navazujícím úsekem od Kuřimi k severu. JMK nesprávně reagoval tím, že uměle rozdělil D43 na úsek od dálnice D1 po Lysice a úsek od Lysic k severu. Toto je jen opakování pochybení, na které upozornilo MŽP. Požadujeme, aby se D43 posuzovala jako celek a ne salámovou metodou, a to dokonce po nefunkčních úsecích.  

 

Připomínka č. 38:

Požadujeme, aby bylo napraveno pochybení při schvalování Aktualizace Politiky územního rozvoje (PÚR)

Odůvodnění:

V PÚR ČR (platné ke dni zveřejnění Návrhu ZÚR veřejnou vyhláškou ze dne 23. 3. 2015) bylo zahrnuto vymezení R43 s odkazem jak na Svitavy, tak i na Moravskou Třebovou. Toto bylo v Návrhu ZÚR z roku 2015 nesprávně ignorováno. V Aktualizaci PÚR schválené až následně (tj. 15. 4. 2015) byl odkaz na Svitavy vypuštěn bez plnohodnotného a situaci v území odrážejícího odůvodnění.  To je nepochybně protizákonný postup. Změna dle Aktualizace PÚR je podstatnou změnou a proto měl být projednána změna Zadání ZÚR Zastupitelstvem JMK. To se nestalo.   

 

Připomínka č. 39:

Požadujeme vypustit dálnici D43 v trase Chrudichromy – Sudice – severní hranice JMK

 

Odůvodnění:

 

Dálnice D43 se má stát součástí transevropské silniční sítě TEN-T, což znamená, že je to komunikace určená pro mezinárodní dálkovou nákladní a osobní dopravu. Vedení kamionové dopravy v blízkosti obcí v úseku D43 od Chrudichrom  přes Sudice po severní hranici JM kraje by mělo nepochybně za následek zhoršení kvality života, zvýšení hlukové zátěže a znečištění ovzduší ve všech těchto obcích, přičemž nelze vyloučit, že by zde docházelo k překračování zákonných hygienických limitů. Územní studie pro R43 v úseku Chrudichromy – Sudice (objednaná z JMK) navrhuje pouze kosmetické úpravy a neřeší klíčovou otázku prašnosti z dálnice. 

 

Připomínka č. 40:

Nesouhlas s vodním dílem Čučice na řece Oslavě

Odůvodnění:

Případnou realizací tohoto záměru by došlo k zániku biotopu předmětu ochrany Evropský významné lokality CZ 0614 131 Údolí Oslavy a Chvojnice vranky obecné a k vážnému zhoršení stavu této lokality a k porušení mého Ústavou garantovaného práva na zdravé životní prostředí