Otázka 1:

Krajský úřad na WEBU k ZÚR v částí týkající se ovzduší (http://zurka.cz/ovzdusi/ ) uvádí:

„Převedením dopravy přes území kraje po kvalitních a kapacitně vyhovujících silnicích se podaří nejhorší externality dopravy účinně minimalizovat. Současně také dojde ke zlepšení kvality ovzduší v centrální části města Brna a na jihu brněnské aglomerace. Nové komunikace budou technicky řešeny tak, aby účinně předcházely nadměrným emisím a snížily dopady dopravy na životní prostředí a kvalitu života občanů.“

Jak je to doopravdy?

Odpověď: zde.


Otázka 2:

Krajský úřad k připomínce č. 1 zaslané městem Brnem v květnu 2015 uvedl:  „Pořizovatel ZÚR JMK si je vědom problematické dopravní situace v Brně a okolním území včetně zátěže území města Brna tranzitní dopravou a s tím spojeného znečištění přírodního prostředí a překračování limitů znečištění ovzduší.“ (zvýraznění doplněno)

Jak se slučuje fakt, že kraj potvrzuje překračování zákonných limitů, tedy existenci porušení zákona, nebo-li o protiprávní situaci, a přitom kraj neprovedl v průběhu od roku 2011 (doby vydání předešlých ZÚR zrušených soudem v roce 2012) dostatečnou analýzu jak problémy v území řešit a nyní požaduje odklad na dořešení centrální části kraje o řadu, zřejmě cca 4 roky a tím je de facto nečinný v přijímání takových územně plánovacích opatření, která by mohla být cestou k nápravě protiprávního stavu?

Je to správný postup?

Odpověď: zde.


Otázka 3:

Krajský úřad odpověděl na připomínky z obcí v jižní části Brněnské aglomerace k překročeným zákonným limitům znečištění ovzduší z dopravy takto:

„Dle výše uvedených naměřených dat lze hodnotit stávající imisní situace v předmětné lokalitě jako mírně znečištěnou. V letech 2010 až 2011 byla překročena maximální četnost překročení nejvyšší denní koncentrace PM10, imisní limit pro průměrné roční koncentrace téže škodliviny však překročen nebyl. Imisní limity pro ostatní sledované škodliviny v uvedeném období byly splňovány. Reprezentativnost této stanice je od 4 do 50 km v závislosti na reliéfu území.“

Je to pravda, že lokality, kde jsou překračovány zákonné limity znečištění, je možné označit jako „mírně znečištěné“ jak to činí kraj?

Copak překročení maximální četnosti (počtu „nadlimitních dnů“ za rok) není zákonným limitem, který se musí ctít podle zákona?

Odpověď: zde.