Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je nejvyšším orgánem územního plánování v ČR. Při pořizování ZÚR vydává MMR stanovisko podle ust. § 37odst. 8 stavebního zákona, který zní:

(8) Ministerstvo zašle krajskému úřadu stanovisko k návrhu zásad územního rozvoje z hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a mezinárodní závazky, a souladu s politikou územního rozvoje, a to do 30 dnů od obdržení podkladů podle odstavce 6 věty první. Pokud nezašle stanovisko ve stanovené lhůtě, je možné zásady územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska.

Toto stanovisko bylo vydáno 26. 11. 2016 a je ZDE

MMR nepoužilo následující odstavec stavebního zákona k odstranění nedostatků,  a to i přes tristní situaci, že projednávaná ZÚR mají mnoho problémů.

(9) V případě, že ministerstvo upozorní ve stanovisku krajský úřad na nedostatky z hledisek uvedených v odstavci 8, lze zahájit řízení o zásadách územního rozvoje až na základě potvrzení ministerstva o odstranění nedostatků.