Podle § 38 odst. 2 stavebního zákona dochází k výběru variant Zastupitelstvem kraje. Tento proces není schválením ZÚR pouze doporučením, která varianta se má zapracovat do Návrhu ZÚR, který bude veřejně projednáván s občany a obcemi podle § 39 stavebního zákona.

Ust. § 38 odst. 2 stavebního zákona zní:

(2) Pokud návrh zásad územního rozvoje obsahuje varianty řešení, navrhne krajský úřad na základě vyhodnocení výsledků projednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zastupitelstvu kraje ke schválení výběr nejvhodnější varianty, který může obsahovat i podmínky k její úpravě. V rozsahu, v jakém se tyto podmínky odchylují od zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje, jsou její změnou. Zastupitelstvo kraje je při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů. Na základě výsledků projednání, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a schválení nejvhodnější varianty krajský úřad zajistí upravení návrhu.

Zastupitelstvo JMK rozhodovalo o výběru variant na 24. zasedání konaném dne 28. 1. 2016. Rozhodováno bylo pouze o jednom případu, a to úseku R52 Pohořelice – Mikulov. To, že se nerozhodovalo o více případech je dáno tím, že buď se JMK snaží prosadit řešení v ZÚR bez posouzení variant (což je případ transevropského Baltsko-adriatického koridoru zavlékaného do intravilánu Brno, městských částí Brno-jih a Brno-Chrlice a dalších)  a důsledek toho, že pro řadu ostatních záměrů Krajský úřad nenavrhl rozhodování o variantách, neb rozhodování o záměrech má být o léta odloženo a mají být ponechány v územních rezervách (což je např. úsek R43 od D1 po úroveň Kuřimi, úsek R43 od Kuřimi po Lysice).

Také nemá být rozhodnuto o koridorech pro obchvat Kuřimi. To, že takto odložilo i toto rozhodování nepochybně poškodilo občany Kuřimi odkladem řešení tíživé situace v dopravně přetížené Kuřimi o léta.

Dokumenty Zastupitelstva JMK z 28. 1. 2016 se skládají z tzv. košilky (dostupné ZDE) a vlastního materiálu k výběru variant (dostupný ZDE). Hlasování bylo sice 56:0 (všichni hlasující pro a nikdo proti), ale na hlasování překvapivě scházelo 9 zastupitelů.