ZÚR se pořizují na základě tzv. Zadání, které schvaluje Zastupitelstvo kraje. Toto Zadání bylo projednáváno od podzimu 2012 (po zrušení předchozího pokusu pořídit ZÚR JMK rozsudkem Nejvyššího správního soudu v červnu 2012).

Zadání ZÚR bylo schváleno v únoru 2013.

Toto Zadání se skládá z 

·         Vlastní textové části Zadání – LINK ZDE

·         Přílohy č. 1 – Seznam podkladů pro pořízení ZÚR – LINK ZDE

·         Přílohy č. 2 – Vyhodnocení požadavků uplatněných v rámci projednávání návrhu Zadání ZÚR – LINK ZDE

Za zdůraznění stojí, že zastupitelstvem schválený seznam podkladů obsahuje přes 260 dokumentů. Nelze tedy argumentovat, že pro pořízení ZÚR bylo málo podkladů. Pokud by toto byla pravda, neměl pořizovatel otevírat řízení o veřejné zakázce na cca 5 milionů s vědomím, že úkol dle zadání veřejné zakázky, tj. pořídit ZÚR pro JMK nelze splnit.   

Schválené Zadání ZÚR lze také nalézt na

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=203631&TypeID=2

Schválené Zadání ZÚR z února 2013 na str. 5 přiznává dopravní a hygienické závady, ale tyto nejsou v projednávaném návrhu ZÚR vyřešeny:

Schválené Zadání ZÚR z února 2013 na str. 20 požaduje:

„Zohlednit zájmy orgánů ochrany veřejného zdraví, zejména zohlednit stávající zátěž území hlukem z dopravy na pozemních komunikacích resp. časově omezená povolení provozu zdrojů hluku nadmístního významu vydaná Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídlem v Brně dle ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Toto bylo také v následně zpracovaných návrzích ZÚR ignorováno.