Odborná posouzení z hlediska NATURA 2000 jsou klíčová pro rozhodování, jaké varianty dopravních koridorů jsou přípustné.

Pokud hodnocení prokáže negativní vliv záměru na území Natura 2000 a zároveň neexistuje variantní řešení s menším negativním vlivem nebo bez něj, lze navrženou koncepci schválit jen z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a za současného uložení kompenzačních opatření, nezbytných pro zajištění ochrany a celistvosti území Natura 2000.  

V kontextu rozhodováni o trase Brno-Vídeň musí být posouzeno, zda by menší negativní vliv na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí mělo vybudování dálničního spojení Brno – Vídeň:

a)      s využitím dálnice D2 a obchvatu Břeclavi (v rozsahu nezbytném pro uskutečnění tohoto záměru) nebo

b)      v trase silnice D52 Brno – Mikulov/Drasenhofen ( - Vídeň) při současném vybudování obchvatu Břeclavi (v tom případě zřejmě v menším rozsahu, zároveň však s nutností zásahů do chráněných území v trase Pohořelice – Mikulov (evropsky významné lokality Mušovský luh a ptačích oblastí Pálava, a Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny), k nimž by v případě realizace varianty „a)“ nedošlo).

Toto posouzení bylo provedeno již v roce 2007 a jeho výsledek byl jednoznačný pro možnost realizace napojení Brna a Vídně přes obchvat Břeclavi a současně pro nemožnost realizace R52 přes Mikulov. Zde je citace klíčové části závěru z roku 2007:

 

V roce 2015 bylo dokončeno další posouzení z hlediska lokalit systému NATURA 2000, a to nejen pro napojení Brna a Vídně, ale i pro celou dopravní koncepci Jihomoravského kraje.

Porovnávána byla:

 

  • dopravní koncepce prosazovaná JMK s R52 vedenou jako evropský koridor do Brna (tedy s koncentrací dopravy do Brněnské aglomerace) a  
  • alternativní koncepce dle ing. Strnada z roku 2012 s odváděním tranzitní dopravy z Brněnské aglomerace a s plnohodnotnými obchvaty Znojma a Břeclavi.

 

Základní grafické porovnání obou variant je zobrazeno níže:

I zde je výsledek jednoznačný a je doloženo, že R52 je v daném kontextu nerealizovatelná: