Znečištěné ovzduší má významné negativní dopady na lidské zdraví, a to až po velmi významné počty předčasných úmrtí.

Už léta jsou publikovány zprávy Státního zdravotního ústavu ČR, který na tuto závažnou skutečnost opakovaně upozorňuje.

Jednoduché shrnutí bylo publikováno v denním tisku:

Pro podrobnější informace lze odkázat na výroční zprávy Státního zdravotního ústavu. 

Lze také citovat např. z odborné zprávy Státního zdravotního ústavu za rok 2013 nazvané „Zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší“, kde se mimo jiné také uvádí:

 

Pro působení aerosolových částic v ovzduší nebyla zatím zjištěna bezpečná prahová

koncentrace. Krátkodobé zvýšení denních koncentrací suspendovaných částic frakce

PM10 se podílí na nárůstu celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění

srdce a cév, n a z výšení počtu osob hospitalizovaných pro onemocnění dýchacího

ústrojí, zvýšení kojenecké úmrtnosti, zvýšení výskytu kašle a ztíženého dýchání –

zejména u astmatiků a na změnách plicních funkcí při spirometrickém vyšetření.

Dlouhodobě zvýšené koncentrace mohou mít za následek snížení plicních funkcí u

dětí i dospělých, zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí, výskyt

symptomů chronického zánětu průdušek a zkrácení délky života zejména z důvodu

vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév (zvláště u starých a nemocných osob) a

pravděpodobně i na rakovinu plic. Tyto účinky bývají uváděny i u průměrných

ročních koncentrací nižších než 30 μg/m3. Při chronické expozici suspendovaným

částicím frakce PM2,5 se redukce očekávané délky života začíná projevovat již od

průměrných ročních koncentrací 10 μg/m3.“

Na základě odhadu průměrné koncentrace suspendovaných částic frakce PM10,

zjištěné v roce 2013 v městském prostředí (26,6 μg/m3), lze dále zhruba odhadnout,

že znečištění ovzduší touto škodlivinou v roce 2013 přispělo v celé ČR k přijetí do

nemocnic v celé ČR u přibližně 720 pacientů s akutními srdečními obtížemi a 1 175

pacientů pro akutní respirační obtíže. Odhad pro rozmezí průměrných ročních

koncentrací této škodliviny jsou 2 akutní příjmy do nemocnic pro srdeční obtíže a 3

pro respirační obtíže na 100 000 obyvatel žijících v prostředí s nejnižší úrovní

znečištění (13,9 μg/m3) a až 19 akutně přijatých pacientů do nemocnic pro srdeční

obtíže a 30 pro respirační onemocnění na 100 000 obyvatel v nejvíce průmyslem a

dopravou zatížených lokalitách (52 μg/m3).“