Po neúspěchu Jihomoravského kraje v roce 2012, kdy druhý pokus o ZÚR byl zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu, se kraj rozhodl uzavřít smlouvu na „Právní služby při pořizování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“.

Informace k této zakázce jsou https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_660.html . Smlouva byla uzavřena mez hejtmanem Haškem zastupujícím Jihomoravský kraj a firmou „Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s s.r.o.“. Při vyhlášení veřejné zakázky bylo uvedeno „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 5.000.000,- Kč bez DPH“.

Tuto situaci mohou občané oprávněně vnímat jako absurdní, že kraj si de facto objednal externí právníky na to, aby bojoval proti občanům, kteří hájí svá práva. Kraj by měl být podle Ústavy zastáncem práv občanů a ne iniciátorem boje proti občanům.

Je příznačné, že se tak stalo poté, co kraj prohrál opakovaně u Nejvyššího správního soudu.

Plánované vydání 5 miliónů korun převyšuje cenu, kterou kraj zaplatí za pořízení návrhu Zásad územního rozvoje.

Ústavní soud přitom v minulosti opakovaně uvedl, že státní úřady, města i kraje by měli v prvé řadě zastupovat jejich zaměstnanci s právnickým vzděláním. Najatí advokáti podle ústavního soudu připadají v úvahu pouze ve složitých sporech.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu JM kraje má přitom sám vlastního právníka. Na krajském úřadě, který má přes 600 zaměstnanců je zaměstnáno mnoho dalších právníků. Je tedy otázka, zda kraj nepostupuje proti usnesení Ústavního soudu a nezneužívá veřejné finanční prostředky.

Jako absurdní se jeví platit více za právní služby než za odborné služby architektů zpracovávajících ZÚR. Přitom zpracovatelé ZÚR pracují pod hrozbou penále 50 procent z ceny Díla, zatímco u externích právníků žádné sazby za prohrané kauzy nejsou.

Není známo, že by se v minulosti vyšetřovalo, kdo zavinil zmaření pořizování územně plánovacích dokumentací a zda některý z viníků není zaměstnancem kraje. Vzhledem k tomu, že kraj za dobu své existence zatím právoplatně nedokončil ani jednu územně plánovací dokumentaci, bylo by nepochybně na místě toto šetřit. Náklady na nedokončené a soudem zrušené územně plánovací dokumentace jsou v řádu mnoha milionů.