Územně plánovací dokumentace se musí před projednáváním s obcemi a veřejností posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí a z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Toto posuzování se také označuje jako SEA (Strategic Environmental Assessment).

Toto posouzení je zpracováváno jako dokument, jehož autorem musí být osoba s autorizací vydanou MŽP. Tato osoba si na specializované oblasti posouzení přizve další autorizované osoby a odborníky-specialisty.

Toto posouzení nenechává zpracovat nezávislý orgán, např. Ministerstvo životního prostředí, ale na výsledku posouzení zainteresovaný subjekt, zde zpracovatel ZÚR. Posuzovatel SEA by měl být zcela nezávislý, ale už ten fakt, že svoji odměnu přijímá od subjektu zainteresovaného na akceptaci Díla, zde ZÚR, vytváří nepříjemnou situaci, kde lze spatřovat konflikt zájmů. 

Posuzování SEA se provádí podle stavebního zákona a podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Aktuální znění stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, jsou dostupná např. na http://portal.gov.cz/portal/obcan/

 

Co je to posuzování vlivů na veřejné zdraví (HIA)?

V posouzení SEA se posuzují nejen vlivy na životní prostředí, ale i vlivy na veřejné zdraví. Vyhodnocení tedy musí zahrnovat posouzení z hlediska znečištění ovzduší a hlučnosti, což jsou vlivy na obyvatelstvo a jeho zdraví.  Toto posouzení se také někdy označuje jako posouzení HIA (Human Impact Assessment). Je nepochybně účelné, aby toto hodnocení provedla osoba se speciální autorizací vydanou Ministerstvem zdravotnictví (a zákon to vyžaduje) a aby výsledky této práce si tato osoba opatřila svým podpisem a byla za ně osobně odpovědná.

Toto může nastat pouze tehdy, když dokument posouzení HIA bude samostatným dokumentem a bude zřejmé, za co tato autorizovaná osoba nese odpovědnost. V případě 2. Pokusu o pořízení ZÚR (schvalované v roce 2011) posouzení HIA samostatným dokumentem (přílohou SEA) bylo. Při posuzování SEA pro 3. ZÚR (návrh zveřejněn v dubnu/květnu 2015) toto oddělení posouzeni vypracovaného osobou se specifickou autorizací pro HIA a ostatními posuzovateli není. To je výrazné zhoršení kvality 3. ZÚR.  Je otázkou, zda se zde nejedná o vážnou právní vadu.

Posuzování z hlediska vlivů na chráněné lokality evropského systému NATURA 2000

V posouzení SEA se dále posuzují i vlivy na lokality soustavy NATURA 2000, tj. systému chráněných území vyhlášených dle celoevropských principů. I toto posouzení musí dělat osoba se specifickou autorizací, autorizací pro „naturové posuzování“. Tuto autorizaci vydává také MŽP. V případě posuzování z hlediska NATURA také musí být specificky oddělena část posouzení vytvořená tímto posuzovatelem-specialistou od těch částí posouzení SEA, za které nese odpovědnost osoba s obecnou autorizací pro posuzování vlivů na životní prostředí. Na rozdíl od zmatečného a pravděpodobně protiprávního postupu při hodnocení HIA v případě hodnocení NATURA je text tohoto specifického hodnocení NATURA jednoznačně oddělen a je zřejmé, kde začíná a kde končí část, za kterou nese odpovědnost hodnotitel NATURA.