Zkratka ZÚR znamená „Zásady územního rozvoje“. ZÚR není nic jiného než územní plán (územně plánovací dokumentace) kraje.

Tento územní plán je nadřazený všem územním plánům (ÚP) obcí a jeho primárním účelem je zajistit koordinaci tzv. nadmístních záměrů, tj. záměrů, které přesahují hranice jedné obce.

Typickým příkladem nadmístního záměru je koridor rychlostní silnice nebo železniční tratě.

Součástí nadmístního záměru silnice je i mimoúrovňová křižovatka a součástí nadmístního záměru železniční tratě je i oblast nádraží.

 

ZÚR se zpracovávají vždy pro celý kraj.

ZÚR nesmí obsahovat místní záměry. Příkladem místního záměru je např. plocha vymezená pro obytnou výstavbu, plocha pro umístění výroby, místní komunikace uvnitř jedné obce.  Místní záměry řeší územní plány obcí.

ZÚR se pořizují podle stavebního zákona. Aktuální znění stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, jsou dostupná např. na http://portal.gov.cz/portal/obcan/