Rozhodně ne. Porušování zákona a pokračující poškozování zdraví obyvatel žijících v oblastech s překročenými zákonnými limity znečištění ovzduší bylo a je absolutní prioritou z hlediska pořizování ZÚR. Nelze tedy odkládat řešení o neznámý další počet let, ale náprava v nesprávném dosavadním pořizování ZÚR musí být zahájena okamžitě.

 

Pro pořizování ZÚR Zastupitelstvo kraje v roce 2013 schválilo současně se Zadáním ZÚR seznam více než 260 studií a podkladů. Následně kraj uhradil další studie (a u některých dokonce byla zpracovatelem i firma, která se podílí na zpracování ZÚR). Seznam těchto studií je v níže uvedené tabulce:

 

Rok

Název

Zpracovatel

Cena

2013-2014

Územní studie Jihomoravského kraje 2013 –Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice

AF City Plan

345 tis. Kč + DPH

2013-2014

Územní studie Jihomoravského kraje 2013 - Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov

PK – OSSENDORF, s.r.o.

330 tis. Kč + DPH

2013-2014

Územní studie Jihomoravského kraje 2013 - Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice

PK – OSSENDORF, s.r.o.

335 tis. Kč + DPH

2014-2015

Územní studie Jihomoravského kraje 2014 - Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

197 tis. Kč. + DPH

2014-2015

Územní studie Jihomoravského kraje 2014 - Územní studie silničního propojení silnic R 52 a I/53 s dálnicí D 2

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

290 tis. Kč + DPH

2014-2015

Územní studie Jihomoravského kraje 2014 - Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 kV Sokolnice.

Knesl+Kynčl s.r.o.

464 tis. Kč + DPH

Dokončeno 06/2014

Model silniční dopravy pro síť Jihomoravského kraje

UAD Studio s.r.o. & PK – OSSENDORF, s.r.o.

Předpokládaná hodnota:  499 990 Kč bez DPH

(cena na WEBu JMK není k nalezení)

Dokončeno 06/2014

Zhodnocení potenciálu území a modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje

UAD Studio s.r.o. & HBH Projekt s.r.o.

Zadavatel JMK

(cena na WEBu JMK není k nalezení)

 

2013-2014

„Územní studie sídelní struktury Jihomoravského kraje

UAD Studio s.r.o.

Zadavatel JMK

(cena na WEBu JMK není k nalezení)

 

   

Z uvedeného je vidět, že kraj pořídil i celou řadu nových studií vztahujících se k celému JMK, například „Model silniční dopravy pro síť Jihomoravského kraje“ nebo „Zhodnocení potenciálu území a modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje a Model silniční dopravy pro síť JMK“. V návrhu ZÚR z dubna/května 2015 je na tyto dokumenty pro celý kraj odkazováno, ale ZÚR pro celé území kraje dořešeny nebyly.

 

Pokud kraji skutečně něco schází, náprava by měla být provedena neprodleně. Porovnání scénáře navrhovaného krajem a smysluplného scénáře s okamžitým zahájením nápravných kroků na kraji je v tabulce níže. Jsou zde také uvedeny i možné dopady do získávání evropských dotací:

 

Lze názorně porovnat následující scénáře pro ZÚR

1.       původně očekávaný postup pořizování ZÚR (schválení úplných ZÚR pro celý kraj s dokončením v roce 2016

2.       krajem nově navržený postup nyní nedokončit ZÚR pro celý JMK a odložit jeho dořešení s pomocí následné územní studie do Aktualizace ZÚR

3.       promptní náprava zpoždění, které vzniklo na úrovni kraje s pořizováním ZÚR a dokončení úplných ZÚR v co nejkratším náhradním termínu a s důsledným prosazením požadavků Brna.

 

 

Scénář 1

původně očekávaný

Scénář 2

Nyní prosazovaný z JMK

Scénář 3

Nyní nejpříznivější pro Brno

 

Pořízení celých ZÚR

ZÚR bez Aglomerace Brno

Následné pořízení územní studie a následně Aktualizace ZÚR

Pořízení celých ZÚR

 

Náprava vzniklého zpoždění na JMK a promptní dokončení celých ZÚR

Termín dokončení celých ZÚR

2016

2019 - 2020

cca 2Q 2017

Zpoždění na kraji oproti původně očekávanému scénáři

 

3 – 4 roky

cca 1 rok

Přístup k evropským dotacím

 

NE

Opakovaná ztráta miliard dotací

ANO

Protiprávní stav s nadlimitním znečištěním ovzduším v Brně a okolí (nejhorší stav je v MČ Brno-jih)

 

 

NEŘEŠEN

Nejen nečinnost, ale i prohloubení protiprávního stavu

 

KROKY k nápravě možno zahájit v nejkratším možném termínu, tedy už v roce 2017

Odvedení co největší části dálkové tranzitní dopravy z dopravně přetížené oblasti (Brno a brněnská aglomerace)

 

Žádná část dálkové tranzitní dopravy nemůže být odvedena

Další dálková doprava po transevropském Baltsko-adriatickém koridoru zavlékána do intravilánu města

 

KROKY k nápravě možno zahájit v nejkratším možném termínu, tedy už v roce 2017

 

Z výše uvedeného porovnání je jednoznačné, že scénář 2 s odkladem řešení o 3- 4 roky je pro Brno nepřijatelný a je nutné dále s krajem jednat, aby došlo k nápravě po stránce časového harmonogramu i po stránce věcné.