Výše uvedené autorizované studie ing. Strnada respektují Politiku územního rozvoje ČR (PÚR) schválenou vládou v roce 2009 a aktualizovanou v roce 2015.

Jihomoravský kraj argumentuje, že tento soulad zde není z důvodu, že v alternativní koncepci není zahrnut scházející úseku dálnice D52 Pohořelice – Mikulov, který je uveden v PÚR.

Zde je nutné si uvědomit, že PÚR je sice závazná pro orgány státní správy při pořizování ZÚR krajů, ale to neznamená, že každý záměr uvedený v PÚR musí být zahrnut v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) krajů. Věc se totiž má tak, že PÚR není podle stavebního zákona územně plánovací dokumentací a nejvyšším stupněm hierarchie územně plánovacích dokumentací je ZÚR (následují návazné územní plány obcí a regulační plány).

ZÚR tedy musí ve svém Zadání zahrnout úkol prověřit všechny záměry z PÚR, ale to neznamená, že některý záměr z PÚR nemůže být zjištěn při pořizování ZÚR jako nepřijatelný a musí být odmítnut.

Zadání 3. pokusu o ZÚR tedy správně obsahuje úkol formulovaný dle dikce stavebního zákona, a to „Zpřesnit koridor R 52 v trase Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen / Rakousko (E 461) vymezený v PÚR.“ V závěrečném návrhu ZÚR se však nemůže objevit žádný záměr, a to ani záměr z PÚR, který nelze souhlasně vyhodnotit v posouzení SEA, tj. v posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Záměr D52 Pohořelice – Mikulov není ale možné vyhodnotit jako přijatelný v SEA, neboť zavléká další dálkovou tranzitní dopravu do oblasti, kde již je protiprávní stav, kde jsou dlouhodobě a významně překračovány zákonné limity znečištění ovzduší.

Záměr D52 Pohořelice – Mikulov není ale možné vyhodnotit jako přijatelný v SEA, neboť má významný negativní vliv na lokality evropsky chráněného systému NATURA 2000. Zde se pak podle zákona posuzuje, zda lze takový záměr trasovat mimo lokality NATURA 2000 a pokud to nejde a všechny alternativy záměru mají významný negativní vliv na lokality systému NATURA 2000, musí se vybrat to řešení, kde je vliv minimální a kde lze přesvědčivě prokázat tzv. převažující veřejný zájem. 

Problém záměru silničního spojení Brna a Vídně má známá dopravní řešení, a to s využitím obchvatu Mikulova (D52) a s využitím obchvatu Břeclavi (I/55 nebo D55).  Již od roku 2007 má Jihomoravský kraj k dispozici autorizovanou studii, která prokázala, že z uvedených dvou možných řešení je přípustné pouze řešení s obchvatem Břeclavi. Jednoduše řečeno, v oblasti Břeclavi je také nutné vybudovat obchvat města Břeclavi a realizací spojení Brna a Vídně s využitím obchvatu Břeclavi dochází k synergii obchvatu Břeclavi a trasování silničního spojení Brno-Vídeň. Dochází zde k minimalizaci negativních vlivů na lokality systému NATURA 2000, lapidárně řečeno k poškození dochází pouze v jedné oblasti (tj. na Břeclavsku) a ne u dvou oblastí (tj. u Břeclavi a na Mikulovsku).     

Otázka silničního spojení Brna a Vídně byla již jednou posuzována Nejvyšším správním soudem a pro neposouzení těchto variant byl v roce 2009 rozsudkem soudu zrušen tzv. Územní plán velkého územního celku Břeclavsko.

Kraj v 3. pokusu o ZÚR nejen tedy opakuje pochybení, které již jednou identifikoval Nejvyšší správní soud, tj, neprovedl posouzení těchto variant pro spojení Brna a Vídně, ale dokonce i odporuje autorizovanému posouzení z hlediska NATURA 2000 z roku 2007, které zcela ignoruje.

Navíc Jihomoravský kraj má i zcela nové autorizované posouzení z hlediska NATURA 2000 pro celou dopravní koncepci kraje, a to posouzení z roku 2015. Toto posouzeni nejen vychází z posouzení z roku 2007, ale i přímo poukazuje na nemožnost realizovat silnici R52 v úseku Mikulov – Pohořelice.

Stejně se za alternativní koncepci bez R52 staví i autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví z roku 2014. I toto autorizované posouzení kraj při pořizování 3. Pokusu o ZÚR ignoroval.

Lze tedy shrnout, že vypuštění R52 v úseku Pohořelice – Mikulov nezakládá rozpor s PÚR, ale je to jen objektivní výsledek detailního posouzení situace na krajské úrovni, kterou musí kraj podle zákona provést.

Nezákonným se tedy jeví v současnosti zveřejněný návrh 3. Pokusu o ZÚR a ne alternativní dopravní koncepce dle ing. Strnada.